Advocatenkantoor Joost Van Damme is een Gents advocatenkantoor met een ruime ervaring in:

Wij adviseren, negotiëren en staan u bij in gerechtelijke procedures.

Homepage

Handelsrecht en ondernemingsrecht

Wij bemiddelen waar nuttig en staan u bij in gerechtelijke procedures omtrent de meest diverse geschillen die het ondernemen met zich kan meebrengen: koop-verkoopaanneming van werk en aanneming van diensten, handelsagentuuralleenverkoopfactuurbetwistingen, e.d.m.
Ook voor de invordering van uw onbetaalde facturen heeft u aan ons een betrouwbare partner. 

Vastgoed- en zakenrecht

Het kantoor heeft een bijzondere expertise en ruimte ervaring in het zaken- en goederenrecht en behandelt de meest uiteenlopende dossier m.b.t. erfdienstbaarheden (o.a. recht van uitweg, recht van doorgang, lichten en zichten, erfdienstbaarheid non aedificandi), buurtwegenafpaling (bepaling perceelsgrenzen), mandeligheid (gemene gracht en gemene muur), eigendomsdiscussies en bezitsvorderingen, situaties van burenhinder, en mede-eigendom (gedwongen mede-eigendom, vrijwillige mede-eigendom, appartementsmede-eigendom) onteigeningaannemingsrecht (bouwrecht en aanneming van diensten), verkoop- en bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars en notariële aansprakelijkheid. In zakenrechtelijke geschillen doen wij  waar nodig een voorafgaand titelonderzoek (nazicht titel van verkrijging en plannen, opzoekingen registratie- en hypotheekkantoor, nazichten rijksarchief en private archieven) en staan u bij in de meest complexe juridische procedures en gerechtelijke expertises (gerechtelijk deskundigenonderzoek). Wij leveren gespecialiseerde zakenrechtelijke adviezen en second opinions af.

Tucht- en onderwijsrecht

Advocatenkantoor Joost Van Damme is de vaste partner van schoolbesturen voor tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel
Namens leerlingen en ouders behartigen wij ook dossiers inzake studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs en tuchtdossiers lastens leerlingen in het secundair onderwijs. 

Contractenrecht

U staat op het punt een huis te kopen, een woning of bedrijfsruimte te huren of te verhuren, uw diensten als zelfstandige aan een onderneming aan te bieden of misschien zet u wel de stap om zelf een onderneming op te richten. 

Of uw onderneming wenst een audit van uw algemene (verkoops- of aannemings)voorwaarden, standaardcontracten, een dringend nazicht van een contract dat uw contactpartij met u wenst te sluiten of de redactie van een overeenkomst op maat voor een specifiek project. 

Aan advocatenkantoor Van Damme heeft u steeds een betrouwbare partner die vanuit een brede ervaring met procedures de risico’s en valkuilen correct weet in te schatten. 

Bouwrecht en aannemingsrecht

Het kantoor telt tal van zelfstandige aannemers, architecten, middelgrote aannemingsbedrijven en enkele grote gespecialiseerde aannemers op de internationale markt onder haar cliënteel. 

In elke stand van een aannemingsdossier kan een probleem opduiken dat een gespecialiseerd advies of tussenkomst vereist. Wij hebben een ruime ervaring met gerechtelijke expertises en bijstand bij minnelijke opleveringen die ingevolge technische opmerkingen dreigen geblokkeerd te raken. 

Geregeld wordt op ons beroep gedaan in het kader van de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen. U wenst op te komen tegen een aan de buur  verleende vergunning of wenst beroep aan te tekenen tegen de weigeringsbelissing van het College van Burgemeester en Schepenen; wij staan u bij in de procedure voor de Bestendige Deputatie alsook voor de Raad voor Vergunningsbestwistingen. 

Onze ruime ervaring in het zaken- en vastgoedrecht (erfdienstbaarheden, muurgemeenheden, eigendomsrecht, afbakening perceelsgrenzen, edm.) is daarbij een extra troef.

Lees hier meer over onze expertise in het vastgoed- en zakenrecht.

Aansprakelijkheidsrecht

(schadedossiers, materiële en lichamelijke schade)

Het kan u of een naast familielid overkomen: een schadegeval of (verkeers)ongeval met verstrekkende gevolgen. Voor de financiële afwikkeling ervan heeft u aan ons een betrouwbare partner.

In schadedossiers kan worden overeengekomen in hoofdorde of in bijkomende orde (i.e. supplementair aan het uurtarief) een percentage van de waarde van het geschil in rekening te brengen als succesfee of kan  een forfait per dossier worden overeengekomen. Lees hier meer over onze voorwaarden en tarieven.

Strafrecht

Wij staan particulieren en bedrijven bij in procedures voor de onderzoeksgerechten en voor de strafrechter, en dit in zaken van algemeen strafrecht, financiëel en economisch strafrecht als in zaken van sociaal strafrecht.

Tuchtrecht

Het kantoor staat ambtenaren en onderwijzend personeel bij in de tuchtonderzoeken en tuchtprocedures die lastens hen worden gevoerd. 

Wij komen tussen voor de diverse tuchtraden in de schoot van de ordes en beroepsvereningingen van de gereglementeerde beroepen (orde van advocaten, orde van architecten, IAB, BIBF, etc.)

Advocatenkantoor Joost Van Damme is tevens de vaste partner van schoolbesturen voor tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel.

Lees hier meer over onze expertise inzake tuchtrecht in onderwijszaken.

Verkeersrecht

(strafrechtelijke verdediging Politierechtbank en burgerrechtelijke afwikkeling van verkeersongevallen)

U raakte betrokken bij een verkeersongeval en uw verzekeraar nodigt u uit het  advies in te winnen van een advocaat om de geleden schade te recupereren of om uw aansprakelijkheid te betwisten. 

Of u wordt gedagvaard voor de Politierechtbank om zich te verantwoorden voor een verkeersinbreuk.  Aan advocatenkantoor Joost Van Damme heeft u een betrouwbare partner. 

Huur en pacht

Uw huurder betaalt niet langer de huur? Wij staan u bij met raad en daad. Snelheid en efficiëntie staan bij de behandeling van dergelijke dossiers voorop. 

Een huurovereenkomst laten nazien is een kleine investering die later problemen met zware financiële consequenties kan vermijden. 

U wenst als grondeigenaar uw perceel te verkopen maar het is nog bezwaard met een pachtovereenkomst. Of u bent pachter en meent dat uw voorkooprecht werd miskend.  Een eerste advies van kantoor Joost Van Damme helpt u al een eind op weg.

 

Invorderingen en factuurbetwistingen

Voor de invordering van uw onbetaalde facturen heeft u aan ons een betrouwbare partner.

Onze ervaring in het handels- en ondernemingsrecht is daar niet vreemd aan.

In invorderingsdossiers kan worden overeengekomen in hoofdorde of in bijkomende orde (i.e. supplementair aan het uurtarief) een percentage van de waarde van het geschil in rekening te brengen als succesfee of kan een forfait per dossier worden overeengekomen.

Lees hier meer over onze voorwaarden en tarieven.

Onderwijsrecht

Advocatenkantoor Joost Van Damme is de vaste partner van tal van schoolbesturen voor tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel. 

Wij begeleiden schoolbesturen en tuchtoverheden in het tuchtonderzoek, bij de samenstelling van het tuchtdossier en bij het tuchtverhoor van het betrokken personeelslid. Waar nodig wordt de tuchtoverheid begeleid bij de totstandkoming en de redactie van de tuchtbeslissing.

Het kantoor staat de tuchtoverheid en het (school)bestuur bij in de gebeurlijke beroepsprocedure die op de betekening van de tuchtbeslissing volgt, staat in voor de redactie van stavende nota’s ten behoeve van de exertene beroepsinstantie en verzorgt de pleidooien.

De Kamer stelt vast dat voor verschillende tenlasteleggingen, in het bijzonder die van het duidelijk tekortschietend evaluatiegedrag en van de weigering om daar inzage in te geven, sprake is van recidive. De Kamer kan het in die omstandigheden en in het licht van het geheel van de vastgestelde feiten niet onredelijke vinden dat de verwerende partij (het schoolbestuur) niet wenst in te gaan op het voorstel van de eisende partij (het personeelslid) om haar alsnog een kans te geven (…). De beslissing om de tuchtmaatregel van het ontslag op te leggen acht de kamer naar recht en redelijkheid verantwoord

Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs 10 december 2014, 2014/18

 

Onderwijzend personeel van het basis- en secundair onderwijs alsook van universiteiten en  hogescholen kunnen enveneens bij ons terecht voor juridische bijstand in de tuchtonderzoeken en de tuchtprocedures die lastens hen worden gevoerd. 

Namens leerlingen en ouders behartigen wij ook dossiers inzake studievoortgangsbeslissingen in het hoger onderwijs en tuchtdossiers lastens leerlingen in het secundair onderwijs. 

 

Vereffening-verdeling nalatenschappen

Zowel voor procedures van gerechtelijke vereffening-verdeling (op dagvaarding, met aanstelling van een notaris door de rechtbank) als voor advies en bijstand bij minnelijke verdelingen, kunt u bij ons terecht. 

Zakenrecht

Het kantoor heeft een bijzondere expertise en ruime ervaring in het zaken- en goederenrecht en behandelt de meest uiteenlopende dossier m.b.t. erfdienstbaarheden (o.a. recht van uitweg, recht van doorgang, lichten en zichten, erfdienstbaarheid non aedificandi), buurtwegen, afpaling (bepaling perceelsgrenzen), mandeligheid (gemene gracht en gemene muur), eigendomsdiscussies en bezitsvorderingen, situaties van burenhinder, en mede-eigendom (gedwongen mede-eigendom, vrijwillige mede-eigendom, appartementsmede-eigendom) onteigening, aannemingsrecht (bouwrecht en aanneming van diensten), verkoop- en bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars en notariële aansprakelijkheid.

In zakenrechtelijke geschillen doen wij  waar nodig een voorafgaand titelonderzoek (nazicht titel van verkrijging en plannen, opzoekingen registratie- en hypotheekkantoor, nazichten rijksarchief en private archieven) en staan u bij in de meest complexe juridische procedures en gerechtelijke expertises (gerechtelijk deskundigenonderzoek).

Wij leveren gespecialiseerde zakenrechtelijke adviezen en second opinions af.

Le simple plan du géomètre dont font état les consorts D. pour prétendre à la preuve qu’un bornage amiable ait bien eu lieu, ne répond pas aux conditions définies en la matière par les dispositions de l’article 38 du Code rural stipulant qu’il doit être constaté sur le terrain de la manière et avec les signes extérierurs convenus entre les partij intéressées et, en outre par les procès-verbaux et par des plans cotés en double expédition, signés par les parties et dont celles-ci restent en possession pour leur servir de titres. Cesn règles sont ainsi imposées en vue d’éviter ou de clarifier des situations litigieuses  telles qu’il en est dans celle qui opposent les parties à la cause. Ik convient dans ces conditions de procéder préalablement à un bornage judiciaire (…)

Rechtbank van Eerste Aanleg Neufchâteau 12 februari 2014, 13/144/A

Handelsrecht

Wij bemiddelen waar nuttig en staan u bij in gerechtelijke procedures omtrent de meest diverse geschillen die het ondernemen met zich kan meebrengen: koop-verkoop, aanneming van werk en aanneming van diensten, handelsagentuur, alleenverkoop (concessieovereenkomsten), factoring, franchising, factuurbetwistingen, e.d.m.

Het kantoor telt onder haar cliënteel naast particulieren, zelfstandigen en eenmanszaken, tal van KMO’s en grote ondernemingen die internationaal opereren. 

Ook voor de invordering van uw onbetaalde facturen heeft u aan ons een betrouwbare partner.